لوله زهکش پی وی سی

لوله زهکش ، لوله زهکشی ، لوله زهکش پی وی سی ، قیمت لوله زهکش زهکش و زهکشی خارج کردن آب و املاح اضافی از خاک و عمق زمین و هدایت کردن آب اضافی زیرزمینی، سطحی و رواناب از یک سازه یا از یک منطقه توسط نیروی ثقل یا پمپاژ به منظور جلوگیری کردن از…