لوله زهکش کاروگیت

لوله زهکش ، لوله زهکشی ، لوله زهکش کاروگیت زهکش و تاریخچه زهکشی خارج کردن آب اضافی زیرزمینی، سطحی و رواناب از یک سازه یا از یک منطقه توسط نیروی ثقل یا پمپاژ به منظور جلوگیری کردن از مزاحمت این آب اضافی یا جلوگیری از زیان ناشی از آن را به طور عام زهکشی می‌گویند.…